[13 มีนาคม 2561]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง (ต่อจากศาลาอเนกประสงค์คลองชลประทานถึงซอยร่วมใจ) ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
[26 กุมภาพันธ์ 2561]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระเด่นยาว (ตอนบน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
[19 กุมภาพันธ์ 2561]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสะเด่นยาว (ตอนบน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือกำหนด งบประมาณ 5,555,000.-บาท - 02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอยป้าแพนไป อาคารเอนกประสงค์) หมูที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 31 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัด) หมู่ที่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม - 26 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายต๋อง ถึงไร่ป้าน้อย ถึงสายไฟ) หมู่ที่ 2 บ้านเด่น - 26 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยป้าแพนไป อาคารเอนกประสงค์) หมูที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 23 มกราคม 2561
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือกำหนด งบประมาณ 5,555,000.-บาท - 02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอยป้าแพนไป อาคารเอนกประสงค์) หมูที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 31 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างวัด) หมู่ที่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม - 26 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายต๋อง ถึงไร่ป้าน้อย ถึงสายไฟ) หมู่ที่ 2 บ้านเด่น - 26 มกราคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยป้าแพนไป อาคารเอนกประสงค์) หมูที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 23 มกราคม 2561
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 - 12 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 2
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560
 
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 2 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 เบอร์โทรศัพท์ 055880500
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์