[01 กรกฏาคม 2559]
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เดือน กรก
[31 ตุลาคม 2557]
ประชาสัมพันธ์โครงการ ลอยกระทงปี 57
[01 มิถุนายน 2558]
ประชาสัมพันธ์โครงการ กินอยู่รู้คิด
 
รณรงค์ ตรวจเชื้อ HIV ฟรี - 09 กรกฏาคม 2558
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยุงลาย - 08 มิถุนายน 2558
การป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก - 15 พฤษภาคม 2558
บทบาทหน้าที่ของสตรี - 22 ตุลาคม 2558
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน - 18 พฤษภาคม 2559
 
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E1/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร - 02 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(แอร์สำนักปลัด) - 14 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ถนน คสล. หมู่ 1 ซอยหนองงิ้ว) - 09 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(เสริมผิวทางถนนลูกรังหมู่ 4) - 15 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 - 08 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 - 05 กรกฏาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 - 09 มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 - 12 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 - 08 เมษายน 2559
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 2 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
Online จำนวน 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์