กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์/สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
วัดบ้านเด่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นวิทยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม
อบต.หนองบัวเหนือ
อ.เมือง จ.ตาก
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 
 
     
     


-กิจการสภา- [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 158 


-VDO วิดิทัศน์- [ 15 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
การจัดฝึกอบรม \"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่\" [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การจัดทำสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผลงาน บทบาท ภารกิจนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าบงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรม (LTAX GIS) รุ่นที่ 11 - 15 [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
สถ.จ.ตาก ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (20 พ.ค. 2562)    อ่าน 101726  ตอบ 1577
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
   
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิบคอนกรดเสริมเหล็ก [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินเสรมเหล็กบริเวณบ้ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบา [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยกกระบัตร คำสั่งมอบหมายหน่วยงาน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเรื่องร้องเรียนร [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาโบสถ์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าสายลวด ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จะเรา วิธีเข้าระบบเพื่อตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ระมาด ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ระมาด ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังจันทร์ ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
อบต.พะวอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.วาเล่ย์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วาเล่ย์ คณะกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ สถ. ลงพื้นที่ตรวจต [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
งานลอยกระทง (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 251  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2561)    อ่าน 315  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
       

ขนมจีน  

วัดบ้านเด่น  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2561
 

 
 
 

 
  คุณต้องการให้ อบต.หนองบัวเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
     
 
 
 
 โทร : 095-548-7693,
093-140-9779
หรือ Click
>>
รับเรื่องร้องเรียน